Kurs om Bornholmsmodellen

De fysiska kurserna om Bornholmsmodellen är tyvärr inställda p g a Coronapandemin. Vi kan nu erbjuda kurser via Zoom. Kursen hålls i liten grupp på max 10 personer. Kursen kan hållas vid två tillfällen om 2 + 2 timmar eller vid ett tillfälle om 3 timmar. Kursen kan  förläggas antingen till förmiddag eller eftermiddag. Ni kan själva önska datum för kursen. Kursdokumentation ingår.

Om ni är 2-3 personer är kursavgiften 930 kr/person för en 3 timmars kurs.  Om ni är fyra eller fler  är avgiften 830 kr/person (exkl. moms). Om ni väljer alternativet att dela upp kursen på två tillfällen tillkommer 150 – 200 kr/person. Detta beroende på antalet deltagare.

Om ni är fler än det angivna antalet, hör av er för en diskussion om en passande fortbildning.

Om ni har frågor eller vill bestämma datum för en föreläsning, är ni välkomna att höra av er via mejl, info@bornholmsmodellen.se 

Kursen ger en grundlig genomgång av betydelsen av fonologisk medvetenhet för läs- och skrivutvecklingen. Centrala språkliga begrepp förklaras.

Kursen utgår ifrån Bornholmsmodellen i original som omfattar 32 veckors dagliga språklekar. Det praktiska arbetet med språklekarna kopplas samman med teorin, som ligger till grund för språklekprogrammet.

Efter avlutad kurs kommer alla att vara insatta i Bornholmsmodellens struktur och arbetssätt samt att ha fått en god teoretisk grund att bygga arbetet på.  Ett centralt mål är att få förståelse för betydelsen av att tidigt planera in språklekar i verksamheten.

För förskolan finns 8 veckors dagliga språklekar. Språklekarna fortsätter sedan under förskoleklassen och utmynnar i mer avancerade språklekar, som utvecklar barnens medvetenhet om språkljuden, fonemen. En repetition sker under 8 veckor på hösten i åk 1. Språklekarna förstärker även språket för elever med annat modersmål än svenska.

Efter avslutat språklekprogram enligt Bornholmsmodellen har många barn förstått kopplingen mellan bokstav – språkljud. De förstår hur det går till att läsa och ljudar ihop sina första ord.

Språklekegrupperna i Bornholmsmodellen följer strukturen i Skolverkets bedömningsstöd.

Tomrum