Bornholmsmodellen®

Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda. Den senaste upplagan är från 2017 och finns i webbshoppen i slutet av september.

Bilden här ovan illustrerar Bornholmsmodellens struktur och språklekgrupper. Detta är Bornholmsmodellen i original det vill säga här finns alla lekarna samlade som ingick i det välkända Bornholmsprojektet. En översättning och bearbetning till svenska av det danska materialet, som sträcker sig över 8 månader, har fått namnet Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket (Häggström, Ingrid).

I Bornholmsprojektet följde forskarna två grupper av 6-åringar under ett läsår. Den ena gruppen fick fungera som experimentgrupp.  Gruppen fick dagliga språklekar under 8-månader. Den andra gruppen tillhörde en kontrollgrupp, där lärarna inte fick några speciella instruktioner om språklekar. Ur varje grupp identifierades elever som man ansåg ligga i riskzonen, för att senare utveckla dyslexi. Alla barn drog nytta av projektet men det var riskgruppsbarnen, som var de stora vinnarna!

Vissa speciella framgångsfaktorer redovisades när resultatet från Bornholmsprojektet presenterades. Dessa var följande:

  • språklekarna lektes dagligen under 15-20 minuter.
  • alla barn i gruppen, utan undantag, deltog i språklekarna.
  • gruppen omfattade ca 10-12 elever.
  • svårighetsgraden ökade successivt över tid
  • delar av programmet repeterades under 8 veckor på hösten i årskurs 1.

Slutsatsen blev att det går att träna upp en fonologisk medvetenhet. Genom ett strukturerat program med språklekar som sträcker sig över lång tid, kan eleverna göras läsberedda och ge dem en bättre lässtart.

Nu finns även ett urval av passande lekar för 4-5-åringar. De första språklekgrupperna passar utmärkt att börja med redan i förskolan. Ett 8-veckors program finns numera i boken.